Спектакль: "Рамэа і Джульета"

Места проведения:

Белорусский республиканский театр юного зрителя, Минск | Показать на карте

20.9.2018 19:00 Зрительный зал Билеты
21.9.2018 19:00 Зрительный зал Билеты
2.10.2018 19:00 Зрительный зал Билеты
10.10.2018 19:00 Зрительный зал Билеты

Важная информация  – здесь

Полный текст Публичного договора

Подробности о мероприятии

Белорусский государственный академический

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

 

Уильям Шекспир

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА

16+

Повесть о любви в двух действиях с антрактом

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут

 

Старики двух уважаемых семейств знают: их обоюдная ненависть вынуждает молодых жить во вражде. Времени на жизнь остаётся всё меньше. Времени на любовь не остаётся совсем. А любовь приходит. Подростки, которых обрекли на противостояние и научили биться до смерти, теперь учатся любить и ужасаются семейной традиции. Разумный взрослый, друг и духовный наставник,  видит в этой любви знак свыше -- заклятые враги вынуждены будут примириться и обретут будущее! Но хватит ли будущего на всех, кто ненавидит здесь и сейчас? И какой ценой оно будет оплачено?

Если бы молодость знала, а старость могла!

 

Беларускі дзяржаўны акадэмічны

ТЭАТР  ЮНАГА ГЛЕДАЧА

Уільям Шэкспір

РАМЭА І ДЖУЛЬЕТА  16+

Аповед пра каханне на дзве дзеі з антрактам

Спектакль доўжыцца 2 гадзіны 10 хвілін

 

Старыя двух паважаных сямействаў ведаюць: іх ўзаемная нянавісьць змушае маладых жыць ў варажнечы. Часу на жыццё застаецца ўсё меней. Часу на каханне не застаецца зусім. А каханне прыходзіць. Падлеткі, якіх выраклі на супрацьстаянне і навучылі біцца да смерці, цяпер вучацца любіць і жахаюцца сямейнай традыцыі. Разумны дарослы, сябар і духоўны настаўнік, бачыць у гэтай любові вышэйшы знак -- заклятыя ворагі вымушаныя будуць прымірыцца і здабудуць будучыню! Але ці хопіць будучыні на ўсіх, хто ненавідзіць тут і цяпер? І якім коштам яна будзе аплачана?

Калі б маладосць ведала, а старасць магла!

Facebook