Спектакль "Пінокіа"

20.01.2024 - 20.01.2024
15,50 - 17,50 BYN

Купить билеты на Спектакль "Пінокіа"

ПІНОК’Ё

 

Вядомая гісторыя, падобная на казку 6+

Карла Калодзі

 

Рэжысёр-пастаноўшчык: Уладзімір САВІЦКІ

Рэжысёр: Віталь БАРКОЎСКІ

Мастак-пастаноўшчык: Дар’я ВОЛКАВА

Балетмайстар: Анастасія АСТАПЕНКА

Музычнае афармленне: Павел ЗАХАРАНКА

Пераклад і сцэнічная рэдакцыя: Жана ЛАШКЕВІЧ

 

Ніколі ў казцы час не стаіць на месцы – так праз сто гадоў Вялікі дуб з казкі пра драўлянага чалавечка Пінок’ё апынуўся амаль у цэнтры горада. А ў цэнтры горада – свае правілы: не смеціць (жалудамі і лісцем), не шумець (галінамі – нават калі вецер), не замінаць (напрыклад, ажыўленаму руху).

За сто гадоў на гісторыю пра драўлянага чалавечка Пінок’ё і ягонага бацьку Джэпета гараджане зусім забыліся, а Кот і Ліса пераканалі іх у тым, што горад – толькі для людзей! Таму трэба спілаваць Вялікі дуб, каб на ягоным месцы пабудаваць вялікі комплекс "Краіна забаў"!

Гэткія навіны вельмі непакояць і нават палохаюць Фею, гаспадыню казкі. Ёй на дапамогу спяшаецца сябра, вядомы Цвыркун-Балбатун –ён разумны, вясёлы, нічога не баіцца! І таму абавязкова што-небудзь прыдумае…

 

Спектакль доўжыцца 55 хвілін

 

Прэм’ера – 30 лістапада 2018

ПИНОККИО

 

Известная история, похожая на сказку 6+

Карла Колоди

 

Режиссер-постановщик: Владимир Савицкий

Режиссер: Виталий Барковский

Художник - постановщик: Дарья Волкова

Балетмейстер: Анастасия Остапенко

Музыкальное оформление: Павел Захаренко

Перевод и сценическая редакция: Жанна Лашкевич

 

Никогда в сказке время не стоит на месте – так через сто лет Большой дуб из сказки о деревянном человечке Пиноккио оказался почти в центре города. А в центре города – свои правила: не мусорить (желудями и листьями), не шуметь (ветвями – даже если ветер), не мешать (например, оживленному движению).

За сто лет историю о деревянном человечке Пиноккио и его отце Джепете горожане совсем забыли, а Кот и Лиса убедили их в том, что город – только для людей! Поэтому нужно спилить Большой дуб, чтобы на его месте построить большой комплекс "страна развлечений"!

 

Такие новости очень беспокоят и даже пугают Фею, хозяйку сказки. Ей на помощь спешит друг, известный Сверчок-болтун – он умный, веселый, ничего не боится! И поэтому обязательно что-нибудь придумает…

 

Спектакль длится 55 минут

 

Премьера-30 ноября 2018

 

 

PINOCCHIO

 

Musical tale in two acts for the whole family

Category of the audience: 6+

Author: Carlo Collodi

 

Director: Vladimir SAVITSKY  , Vitaly BARKOVSKY

Artistic Director: Darya VOLKOVA

Choreographer: Anastasiya OSTAPENKO

Musical arrangement: Pavel ZAKHARENKO

Translation: Janna LASHKEVICH

 

Time never stands still in a fairy tale - after  hundred years the Big Oak from the fairy tale about the wooden man Pinocchio appeared almost in the center of the city. And the center has its own rules: do not litter (with acorns and leaves), do not make noise (with branches - even if the wind blows), do not interfere (for example, with busy traffic).

For a hundred years, the citizens have completely forgotten the story of the wooden man Pinocchio and his father Geppetto. So the Cat and the Fox fraudulently convinced them that the city is only for people, so they need to cut down the Big Oak in order to build something in its place - preferably a large multistory entertainment center called The Country of Entertainment.

Such news worries and even frightens the Fairy, the owner of a fairy tale. Her friend, the famous royal storyteller Little Rouge, is in a hurry to help him - he is the slyest (you may have met him at the Puss in Boots performance). He is smart, funny, not afraid of anything! And therefore surely will think up something...

 

Premiere: November 30,2018

Фото

Расписание мероприятий

Фото
Имя
Время проведения
Стоимость
Места проведений
Действие
Пінокіа

20.01.2024

11:00

15,50 - 17,50 BYN
Театр юного зрителя
Пінокіа

20.01.2024

14:00

15,50 - 17,50 BYN
Театр юного зрителя

Предстоящие события

Гроза
Женя+Таня=любовь
Дзюймовачка
Не Ёжик
Фигаро
Наверх
ООО "Тикетпро" использует cookie для персонализации сервисов и аналитики пользователей. Продолжая использовать данный сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie.